D kategorijos ginklų nuostatos
LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS (IŠTRAUKA)

2002 m. sausio 15 d. Nr. IX-705
Vilnius

PIRMAS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis
1. Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartą siekiant užtikrinti žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumą.
2. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų klasifikavimo į kategorijas nuostatas, ginklų, ginklų priedėlių ir šaudmenų apyvartos ir apyvartos kontrolės teisinius pagrindus ir subjektų, kurių veikla susijusi su ginklais ir šaudmenimis, teises ir pareigas.
3. Šio įstatymo nuostatos netaikomos:

1) branduoliniams, cheminiams, biologiniams ar kitokiems masinio naikinimo ginklams;
2) daiktams ir įrenginiams, kurių konstrukcija ar įranga nėra skirta naudoti juos kaip ginklus, bet jie gali būti naudojami kaip ginklai;
3) ginklams, kurių sviedinio kinetinė energija yra iki 2,5 J;
4) startiniams įtaisams;
5) sportui skirtiems lankams ir jų strėlėms;
6) karinei technikai ir jos įrangai;
7) pirotechnikos priemonėms ir jų paleidimo įtaisams;
8) civilinėje apyvartoje naudojamiems sprogmenims;
9) sprogstamosioms medžiagoms.

4. Daiktų ir įrenginių modelius ginklams ir konkrečiai jų kategorijai priskiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) arba jos įgaliotos institucijos sudaryta ekspertų komisija.
5. Specialaus statuso subjektų veiklai, susijusiai su ginklų apyvarta, galioja jų veiklą reglamentuojantys įstatymai, išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus.
6. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

[ ... ]

7. straipsnis. Draudžiami ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys

[ ... ]

3. Civilinėje apyvartoje draudžiami nešaunamieji duriamieji, pjaunamieji ginklai su automatiškai iššokančia ar atsilenkiančia geležte, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1) iššokanti geležtė yra ilgesnė kaip 8,5 cm;
2) per vidurį geležtė yra siauresnė kaip 14 proc. jos ilgio;
3) iš abiejų pusių paaštrinta geležtė.

[ ... ]

13. straipsnis. Tam tikrų kategorijų ar rūšių ginklų, šaudmenų įsigijimo ir turėjimo reikalavimai Lietuvos Respublikos nuolatiniams gyventojams, Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims

1. A kategorijos ginklus, jų priedėlius, šaudmenis gali įsigyti ir turėti tik specialaus statuso subjektai, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos. A, B, C, D kategorijų ginklų įsigijimo ir apyvartos tvarką specialaus statuso subjektams, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigoms reglamentuoja kiti teisės aktai. A, B, C, D kategorijų ginklus specialaus statuso subjektai, valstybinės kriminalistinės ekspertizės įstaigos gali įsigyti be leidimų.

[ ... ]

10. D kategorijos ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti ir turėti juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys nuo 18 metų, jais prekiaujančiai įmonei pateikę asmens dokumentus. Sportui D kategorijos pneumatinius ginklus, jų šaudmenis be leidimų gali įsigyti ir turėti fiziniai asmenys nuo 16 metų – šaudymo sporto organizacijų nariai, jais prekiaujančiai įmonei pateikę asmens dokumentus, sporto organizacijos tarpininkavimo raštą ir galiojantį šios organizacijos nario pažymėjimą. Šie ginklai neregistruojami.

Visas LR GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS

-----------------------------------------------------------------------------------------

EKSPERTŲ KOMISIJOS DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ MODELIAMS GINKLAMS BEI KONKREČIAI JŲ KATEGORIJAI PRISKIRTI

[...]
20. D kategorijos šaltiesiems ginklams priskiriami:
20.1. kardai, kalavijai, durklai, stiletai, durtuvai, špagos;
20.2. koviniai kirviai, alebardos, koviniai dalgiai, kovinės ietys, kovinės šakės;
20.3. mėtomieji peiliai;
20.4. smogiamojo pobūdžio ginklai:
20.4.1. ginklai, kuriuose smūgiui sustiprinti smogiantysis elementas pritvirtinamas lanksčia arba spyruokliuojančia jungtimi – koviniai spragilai, nunčakai;
20.4.2. kuokos ir vėzdai;
20.4.3. kieto metalo teleskopinės lazdos;
20.4.4. guminės lazdos, turinčios kieto metalo šerdį;
20.4.5. plastikinės lazdos;
20.4.6. tonfos.
21. Nustatyti tokius kriterijus, kuriuos atitinkantys daiktai nėra priskiriami šaltiesiems ginklams, o yra jų imitacijos:
21.1. gamyboje panaudotos medžiagos (metalai, plastmasės ir kt.), neužtikrinančios gaminio kaip ginklo kovinių savybių;
21.2. gaminių, imituojančių ginklus su ilga geležte (kardus, kalavijus ir kt.) ir pagamintų iš koviniams ginklams gaminti naudojamų medžiagų, geležtės koto tvirtinimas su rankena yra ženkliai susilpnintas:
21.2.1. koto sandūros su geležte vietoje sumažintas koto skerspjūvis;
21.2.2. tvirtinimui panaudotos trapios medžiagos, užtikrinančios, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą;
21.3. dekoratyviniais ir suvenyriniais gaminiais laikomi perdirbti koviniai ginklai su ilga geležte, kurių kotas jo sandūros su geležte vietoje yra pakankamai giliai skersai įpjautas. Ši įpjova turi kirsti koto ašinę liniją, o jos gylis turi garantuoti, kad gaminys suirs, jeigu bus bandoma panaudoti jį kaip ginklą;
21.4. dekoratyvinio ar suvenyrinio gaminio geležtės kietumas turi būti mažesnis kaip 25 HRC (išskyrus 21.2 ir 21.3 punktuose nurodytus atvejus);
21.5. sumažinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų, kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalintos jo kovinės savybės;
21.6. padidinto mastelio dekoratyviniai ir suvenyriniai gaminiai gali būti pagaminti iš tų pačių medžiagų, kaip ir imituojami ginklų pavyzdžiai, tačiau gaminio dydis turi būti toks, kad būtų visiškai pašalinta galimybė panaudoti jį kaip ginklą (hipertrofuoti matmenys lemia ginklo laikymo nepatogumą, jo padidintą masę).
[...]
23. Ginklams nepriskiriami:
[...]
23.5. žuvies dorojimo, turistiniai, medžiokliniai, koviniai, „išgyvenimo“ („survival“) peiliai, išskyrus peilius, atitinkančius Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus; (2013-03-05 redakcija)
23.6. sportinės, ūkinės bei buitinės paskirties įrankiai bei įrenginiai;
23.7. templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra mažesnė negu 200 N;
23.8. guminės lazdos;
[...]

Nuoroda į visą dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D1F2764F4B9/asr?fbclid=IwAR14Cb8n_W89tqS8j3uAypiYSqonmXrR7FLUVbhMJPcxBiCfq9x053ZLpAU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKSPERTŲ KOMISIJOS DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ MODELIAMS GINKLAMS BEI KONKREČIAI KATEGORIJAI PRISKIRTI 2012 M. GEGUŽĖS 30 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2012 m. gegužės 30 d. Nr. 14
Vilnius

NUTARTA:

1. Pakeisti Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai kategorijai priskirti 2011 m. kovo 24 d. protokolo Nr. 12 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. D kategorijos šaltiesiems ginklams priskiriami:
20.1. kardai, kalavijai, durklai, stiletai, durtuvai, špagos;
20.2. koviniai kirviai, alebardos, koviniai dalgiai, kovinės ietys, kovinės šakės;
20.3. mėtomieji peiliai;
20.4. koviniai spragilai, nunčakai;
20.5. kuokos ir vėzdai;
20.6. kieto metalo teleskopinės lazdos;
20.7. guminės lazdos, turinčios kieto metalo šerdį;
20.8. plastikinės lazdos;
20.9. tonfos.“

2. Pakeisti Ekspertų komisijos 2011 m. kovo 24 d. protokolo Nr. 12 30 ir 31 punktus ir juos išdėstyti taip:
„30. Trumpuoju šaunamuoju ginklu laikomas ginklas su ne ilgesniu kaip 30 cm vamzdžiu arba toks, kurio visas ilgis ne didesnis kaip 60 cm.
31. Ilguoju šaunamuoju ginklu laikomas bet kuris kitas šaunamasis ginklas, išskyrus trumpąjį šaunamąjį ginklą.“